fbpx

Újdonság: Weboldalunk folyamatosan változik, illetve bővül. A Változásokat a láblécben található “Weboldal Változások” menüpontban követheted nyomon.

Pénzügyi Szótár

A Kategória

tőzsdei A kategória

ABCP

eszközzel fedezett kereskedelmi kötvény

ABS

eszközzel fedezett kereskedelmi kötvény

adhézió

Közönség összetétel : Az adott célcsoport százalékos aránya a műsor közönségében.

adjustable rate mortgage

változó kamatozású jelzághitel.

adójegy

Dohánytermékek csomagolására ragasztott, a fizetendő adók kifizetésének igazolására szolgáló cédula.A zárjegytől abban különbözik , hogy a jövedéki adók mellett az általános forgalmi adó és a fogyasztási adók kifizetését is igazolja. A kereskedőnek az ilyen termék eladása után nem kell befizetnie az áfát, és nem is igényelheti vissza.

adómenedék

adóparadicsom

adóoptimalizálás

Olyan befektetési portfólió kialakítása, amely a lehetséges lehetséges legnagyobb adómegtakarítást eredményezi.Adóoptimalizálásra törekvő magánbefektető vagy vállalkozás olyan eszközökből válogat, amelyekhez jövedelem- vagy társasági adókedvezményt vehet igénybe, illetve, amelyek hozamát nem terhelik további(pl. kamat-vagy árfolyamnyereség-)adók.Az adóoptimalizálás eszköze az is, amikor a vállalkozás munkavállalói számára az adó-és járulékköteles bérek emelése helyett vagy azt kiegészítve olyan nyugdíj – vagy egészségpénztári befizetést vállal, esetleg életbiztosítást köt , amit az adókedvezmények támogatnak. Az adóoptimalizálás mindig legális lehetőségek felhasználásával történik.

adóparadicsom

Olyan viszonylag kis ország, ahol a vállalkozások, közüülük leginkább az off shore cégek nem adóznak, vagy csak minimális mértékben. Néhány viszonylag alacsony mértékű díjből( pl. cégbejegyzés, -fenntartás díja) jutnak pótlólagos költségvetési bevételhez. Ez összességében jelentős is lehet. Adóparadicsomokban ugyanis jóval olcsóbb vállalkozást fenntartani , mint a többi országban, ezért az ország méretéhez képest nagyon sok vállalkozás jegyezteti be magát hivatalosan, vagy tart fenn leánycéget. Utóbbiaknak az anyacég(csoport) nyereségét különféle könyvelési és pénzügyi műveletekkel papíron átjátsszák az olyan országokban ténylegesen működő cégekből, ahol nagyobb összegű adót kellene utána fizetniük. Vonzerejüket tovább növeli, hogy az adó- és banktitkot is átlagosnál szigorúbban veszik. Az adóparadicsomok ezért gyakran nemzetközi pénzmosásnak is szintere. Legismertebb adóparadicsomok Ciprus, Liechtenstein, a Kajmán-szigetek s még néhány karibi-tengeri állam.

adósságspirál, adócsapda

Az adósság folyamatos növekedése annak következtében., hogy egy adós – legyen az magánszemély, vállalkozás, vagy állam- a korábban felvett hitelek kamatait csak újabb kölcsönökből képes fizetni. Emiatt a következő időszakban kamatfizetési kötelezettségei megnövekednek, amit szintén csak további egyre nagyob összegű hitelfelvételekkel képes fedezni. Az adóságspirálból gyorsuló ütemben vezet el a teljes fizetésképtelenséghez , amit még az is fokoz ,hogy egyre rosszabb helyzetbe kerülő adós egyre rosszabb feltételekkel jut újabb kölcsönökhöz. Az adóságspirálból való kitörés- ha egyátalán megvalósítható – csak a gazdálkodás alapos reformjával lehetséges. Az1970-es, 1980-as években sok közepesen fejlett és fejletlen ország- köztük Magyarország is – került adóságspirálbólba, ami nemzetközi adósságválsághoz vezetett. Az 1990-es évek végére- úgy tűnik- Magyarországnak sikerült kitörnie az adóságspirálbólból, a külfölddel szembeni adósság növekedése megállt, majd csökkenni kezdett. Ebben nagy szerepe volt az 1995-ben bevezetett megszorító intézkedéseknek ( Bokros- csomag). Az államháztartás belső adóssága azonban ugyanebben az időszakban jelentősen megnövekedett.

adósságszolgálat

A felvett hitelek után fizetendő kamatok, díjak, jutalékok és az adott időszakban esedékes törlesztőrészletek együttes összege.

adósságszolgálati mutatók

Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból számolt mutatók. A legfontosabb adósságszolgálati mutatók azt fejezik ki, hogy az adott időszakban teljesítendő adósságszolgálat hány százaléka a bruttó nemzeti terméknek, az árú- és a szolgáltatásexportnak, valamint a devizatartalékoknak. Az MNB rendszeresen számítja és közzéteszi őket. Hasonló mutatók számítanak a társasságokra vonatkozóan a minősítő cégek is, amelyek az adósságszolgálat és az árbevétel, a nyereség, a vállalati vagyon stb. arányát fejezi ki minősítés

adósságütemezés

Adósságvisszafizetés eredeti feltételeinek megváltoztatásáról született megállapodás. Leginkább a futamidőt, a törlesztőrészletek fizetésének ütemezését, nagyságát érínti. Adott esetben valamilyen mértékű türelmi időt is tartalmaz, ami alatt az adós átmenetileg teljesen mentesül a fizetés alól, legfeljebb a kamatokat kell fizetnie. Akkor kerül rá sor, ha az adós fizetésképtelenné válása miatt nem képes a hitelt az eredeti megállapodás szerint fizetnie, de van remény arra, hogy hosszabb idő alatt talpra áll és visszatér a fizetőképessége.Az a hitelezőnek is érdeke, mert így ha később is ,de hozzájut a pénzéhez, és nem kell a nyújtott hitelt teljes veszteségként elszámolnia. Egyaránt sor kerülhet rá magánszemélyek, vállalkozások, államok esetében csődeljárás

adózás előtti eredmény

Egy vállalkozás adott időszak alatt elért teljes tevékenységének eredménye. Tartalmazza a szokásos vállalkozási eredményt és a rendkívüli eredményt, de nem tartalmatlan az adókifizetési kötelezettséget, valamint a kifizetett (kifizetendő) osztalékokat.

adózás előtti eredményszint

A társaság adózás előtti eredménye, osztva az azonos időszak halmozott árbevételével.

adózás utáni eredmény

adózott eredmény

adózás utáni hozam

Az a hozam, ami egy befektetésen ténylegesen érthet, amit befektető kézhez kap a hozamot terhelő adó levonása után.

ADR

Valamely helyi bank által kibocsátott forgatható letéti igazolás az USA-ban, a külföldi értékpapírok forgalma ily módon folyik (a GDR tengerentúli megfelelője).

ADR, American Depository Share amerikai letéti részvény

Az Egyesült Államokon kívül kibocsátott részvényeket megtestesítendő különleges amerikai részvényfajta. Az eredeti részvényeket a kibocsátás helyén egy értékraktárban helyezik el, és valamelyik nagy amerikai letéti bank nevére jegyzik be, amely az USA-ban ezekre szóló ADR-eket bocsát ki. Egy ADR általában több eredeti részvényt testesít meg. Értéke USA dollárban van meghatározva, így tulajdonosa- a letéti bankon keresztül- dollárban juthat hozzá az osztalékokhoz. A letéti bank ezt követően az USA értékpapírtörvényei alapján ADR-eket hoz nyilvánosan forgalomba, amelyekkel a tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedés az USA-ban az USA értékpapír-felügyelete, a SEC felügyelete alatt folyhat globális letéti igazolás

ÁÉF

Állami Értékpapír-és Tőzsdefelügyelet

ÁÉTF

Állami Értékpapír-és Tőzsdefelügyelet

affinitás

A médium fogyasztóinak célcsoportunkba tartozó része (fő) / a média fogyasztóinak teljes száma (fő).

affinitási index

A vizsgált közönségcsoportnak a műsor közönségében lévő arányát viszonyítjuk a célcsoport mintabeli arányához. Ez alapján azt kapjuk meg, hogy az adott célcsoport a műsor közönségében jobban, vagy kevésbé van képviselve, mint a teljes mintában.

ajánlati árlépésköz

A tőzsdei termékek esetében megvan az a legkisebb érték, amivel följebb, vagy lejjebb mehet az ár. Részvények esetében a BÉT-en, ez a részvény névértékétől függ. 1000 forint alatt 1 forint, 1000-9999 5 forint, 10000 fölött 50 Ft.

ajánlati ársáv

A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

ajánlati limit

biztonsági fékek

ÁKK

Államadósság Kezelő Központ. 1995-ben létrehozott szervezet, feladata, célja az adósságkezeléssel kapcsolatos valamennyi funkció egy szervezetbe való tömörítése. Az ÁKK kezeli, folyamatosan megújítja és nyilvántartja a költségvetés forint és devizaadósságát.

akkreditív, Letter of Credit, LC, hitelokmány,hitellevél

Banki dokumentum, amely az ügyfél által kibocsátott váltó vagy csekk kifizetését, fizetési kötelezettség teljesítését előzetesen garantálja. Célja, hogy az ügyfél fizetőképességéről szállítója meggyőződhessen. Az akkreditív mögött állhat az ügyfél számlája megfelelő összeggel, de jelenthet banki hitelígéretet vagy kezességet is.

aktív kereső

A keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, vállalkozásoknál, intézményeknél főállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló személy, a szövetkezeti és a társas vállalkozás tagja, az egyéni vállalkozó, a segítő családtag (a mező; gazdasági segítő; családtag esetében az, aki az év folyamán legalább 90 napot dolgozott) az alkalmi munkás, a napszámos. Nem tartozik az aktív keresők közé a nyugdíja mellett dolgozó és a gyermekgondozási ellátásban részesülő személy.

aktív memóriakártya

elektronikus pénztárca

aktív művelet

Olyan pénzügyi művelet amely pénz kihelyezésével ját. Az aktív műveletek közé tartozik így jellemzően a hitelnyújtás, a kötvényjegyzés, követelésvásárlás, befektetés, betételhelyezés stb. Elsősorban a pénzintézetek körében használt kifejezés, bár tágabb értelemben aktív műveletnek tekinthető az áruszállítás, ha az nem azonnali fizetés mellett történik, vagy éppen a nyersanyagvásárlás. Az aktív műveletek eredményét mutatja a bankok mérlegében az eszköz (aktívák) oldal. Ellentéte a passzív művelet.

aktív repo

repo

aktívák

eszközök

akvizíció

Vállalatfelvásárlást jelent. Többnyire többségi részesedés megszerzésével történik. Számos oka lehet, például a piacszerzés, vagy a versenytárs megsemmisítése.

akvizició

Vállalatfelvásárlás. Az akvizíció során egy társaság arra törekszik, hogy a másik társaság részvényeiből annyit szerezzen meg, amellyel irányító pozícióhoz juthat. Ennek célja lehet a saját tevékenység kiegészítése.( például egy beszállító akvizíció esetén) , a saját kapacitások bővítése, de lehet a céltársaság piacának a megszerzése, a konkurencia kiiktatása vagy akár valamilyen licensz, know how megszerzése stb. Történhet egy vagy több nagyobb részvényes pakettjének a megvásárlásával kétoldalú megállapodások alapján, de történhet a kisrészvényeseknek tett nyilvános vételi ajánlattal is. Amennyiben az akviziciót a felvásárolni kívánt társasság támogatja és vásárlóval együttműködik, barátságos, amennyiben nem, ellenséges kivásárlást emlegetnek.

alapkamat

Az MNB által közzétett irányadó kamatláb. Jelentősége ma már nem elsősorban a piaci kamatlábak befolyásolásában van, hanem abban ,hogy több kedvezményes konstrukció kamatozása kötődik hozzá. Az alapkamathoz kötődnek emellett a gazdaságban alkalmazott különböző büntető jellegű, például késedelmi kamatok is.

alapletét

Alapbiztosíték, állandó letét. Határidős ügylet megkötése esetén az elszámoló háznál letétként befizetendő összeg. Összeget az elszámoló ház határozza meg. Az alapletétnek minimálisan fedeznie kell azt a lehetséges veszteséget, amit a piacon egy napi engedélyezett ármozgás okozhat. Vesztetés esetén , amennyiben az alapletétet a brókercég nem egészíti ki az elszámoló ház áltál megkövetelt szintre ( vagyis a következő tőzsdenap esetleges további veszteségét már nem fedezi), a megnyitott pozíció kényszerlikvidálásra kerül sor. A befektetési szolgáltatók általában ügyfeleiktől az elszámolóház által megkívántnál magasabb ( két-háromszoros) összeget kérnek el, hogy esetleg több napi veszteséget is finanszírozni tudjanak. Változó letét.

alaptőke

jegyzett tőke

alaptőke csorbítása

A társasság alaptőkéjének vagy törzstőkéjének elvonása részben vagy egészben. Részvénytársasság illetve korlátolt felelősségű társaság vezetője követheti el. A Btk. Két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti.

alárendelt kölcsöntőke

Tőkepótlást szolgáló, pénzügyi intézménynek vagy befektetési vállalkozásnak nyújtott különleges kölcsön. Az így juttatott összeg felhasználható a pénzintézet, illetve befektetési vállalkozás másokkal szemben fennálló adóságának rendezésére, miközben felszámolás esetén visszafizetése közvetlenül a részvényesek kielégítése előtt, az összes többi hitelező után történhet meg. Az alárendelt kölcsöntőke beleszámít a szavatoló tőkébe. Minimális futamideje öt év, és ennek illetve kölcsönszerzősében szereplő, ennél hosszabb futamidőnek letelte előtt nem mondható fel. Az alárendelt kölcsöntőke a hitelnyújtó számára különösen előnytelen konstrukció, ezért kevés kivétellel tulajdonosok adják pénzintézetük vagy befektetési vállalkozásuk tőkehelyzetének rendezése vagy javítása érdekében. Az 1990-es évek elején a bankkonszolidáció egyik eszköze volt. Akkor még túlnyomó részt állami kézben lévő pénzintézeteknek az állam nyújtott alárendelt kölcsöntőkét.

alátámasztási szint

A csatorna alsó határa a technikai elemzés grafikonjain. Az a szint, ahol az addig lefelé mozgó árfolyam visszafordul és ismét emelkedni kezd. Ellenállási szint

alkalmazásban álló

A munkajogi állományi létszámba tartozó személyek a munkából meghatározott okokból átmenetileg távollévők (szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás, sorkatonai szolgálat, három hónapot meghaladó betegség, fizetés nélküli távollét stb.) kivételével, valamint a munkajogi állományba nem tartozó, de meghatározott feltételekkel a munkáltatónál folyamatosan munkát végző személy (szünidőben foglalkoztatott diák, más munkáltatótól kölcsönvett munkavállaló stb.).

alkalmazott

Alkalmazott: az, a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki a megfigyelt héten vállalkozással, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezettel munkaviszonyban vagy bedolgozói jogviszonyban állt, illetve azoknál szóban vagy írásban történt megállapodás alapján munkát végzett.

alkusz

Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés

alkusz

A tőzsdei üzletkötő ma már kevéssé használt régies elnevezése. Bróker

Államadóság- kezelő Központ Zrt

A magyar állam adósságainak kezelésére az 1990-es évek első felében létrehozott szervezet. Kezdetben a Pénzügyminisztérium, 1996-tól a Magyar Államkincstár szervezeti rendszerében működött. 2001. óta zárt körűen működő részvénytársaság. Az Államadóság- kezelő Központ Zrt tartja nyilván és menedzseli a magyar állam adósságait, szervezi a soron lévő kibocsájtásokat, jegyzéséket és aukciókat, gondoskodik a visszafizetésről . Felelős a központi költségvetés fizetőképességének fenntartásáért és az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodásért is , ennek keretében likviditáskezelési célú tevékenységet is végez. Működteti az elsődleges forgalmazók rendszerét. Emellett Államadóság- kezelő Központ Zrt gondoskodik az állampapírpiaccal kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozataláról.

államháztartás elsődleges egyenlege

államháztartás napi működése során kialakult egyenleg, a bevételek és a kiadások különbsége. Nem tartalmazza a lejáró hitelek tőketörlesztését, a kamatfizetéseket és a privatizációs bevételeket.

államháztartási mérleg

Az államháztartás valamennyi alrendszerének (a központi költségvetésnek, a központi költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak, az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítási alapoknak) bevételeit, illetőleg kiadásait tartalmazza. A mérleg konszolidált, halmozódásokat nem tartalmaz.

államháztartási mérleg

A kormányzat központi költségvetésének az elkülönített pénzalapoknak, a társadalombiztosítási alapoknak és a helyi önkormányzatok költségvetésének az összessége.

Állami Számvevőszék

ÁSZ: Az állami pénzgazdálkodást ellenőrző országgyűlési szerv. Feladata a költségvetés, a költségvetés szervei és intézményei, az állami vagyonkezelő szervezetek, az elkülönített alapok, így többet között társadalombiztosítási alapok, a helyi önkormányzatok, valamint a politikai pártok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék vizsgálja a költségvetési javaslat megalapozottságát, a kiadási előirányzatok törvényességét, szükségességét és célszerűségét, az állami bevételek és kiadások, valamint az állami vagyok kezelését. Kontrollálja az államadósság kezelését, a hitelfelvételek felhasználását és a törlesztését, valamint támogatások elosztását. Eredetileg 1870-ben hozták létre Legfőbb Állami Számvevőszék nevén 1914-től mint Magyar Királyi Legfőbb Számvevőszk müködött. 1949-ben megszüntették, feladatait az Állami Ellenőrzési Központ, majd a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vette át. Az Állami Számvevőszék 1989-ben jött létre ismét, de nem a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság jogutódjaként. Az Állami Számvevőszék elnökei 1989- től 1989- 1996 Hagelmayer István 1997- Kovács Árpád